Vés al contingut
Ionictec | Barcelona
IONICTEC

Política de privacitat

Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE EL FITXER .- D'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, així com en la Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se li informa que les dades personals que es recullen en aquesta web seran incorporades a fitxers de la responsabilitat de iònica, SL FINALITATS DELS TRACTAMENTS I CESSIONS PREVISTES .- Les dades recollides en el formulari de contacte seran tractades per atendre la seva sol licitud o suggeriment, per al manteniment de les comunicacions recíproques en relació amb els extrems abans esmentats, així com per a finalitats estadístiques. Les seves dades només seran comunicats a tercers en compliment d'obligacions legals o amb el seu consentiment previ.

MESURES DE SEGURETAT .- Les dades tractades pel responsable del fitxer, s'arxivaran i custodiaran complint amb les mesures de seguretat.

DRETS DE L'INTERESSAT .- Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, pot dirigir-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI, a iònica, SL, Passatge Posoltega n º 3, Barcelona (08030) - Spain.

DADES DE TERCERS .- En el cas d'incloure dades de caràcter personal titularitat de tercers, l'interessat es compromet a obtenir prèviament el consentiment i informar en els termes assenyalats per l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, així com sobre els extrems anteriorment indicats.

Veracitat de les dades

L'interessat manifesta que les dades subministrades són correctes i veraces i es compromet a comunicar qualsevol modificació dels mateixos al responsable de fitxer.